AANGEBODEN DIENSTEN EN PRIJZEN

 
 

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt kwaliteit nog herinnerd.

Familieleuze van Gucci

 

PRIJZEN

Op eenvoudige  vraag zijn prijzen voor bovenstaande diensten te bekomen.

Factuurvoorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden: 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Rob Maus onderworpen aan onderstaande voorwaarden. De klant erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Bij professionele fout is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brugge, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst met de klant. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 12% per maand. Bij een eerste herinneringsbrief worden €5,00forfaitaire kosten aangerekend, bij een tweede brief bedragen deze kosten €15,00. Bij het uitblijven van betaling wordt een procedure gestart door een incassobureau of deurwaarder. Hiervoor wordt bijkomend een forfaitaire kost van €15,00 aangerekend . Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij gebrek aan bezwaar wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.